หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   04 พ.ย. 2560    ถึงวันที่   04 พ.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2560
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    10 พ.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  1. ความร่วมกับองค์กรต่างๆ 1.1 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 1)สมัชชาสุขภาพ เน้นการส่งเสริมด้านสุขภาพทางกาย 2) ให้ชุมชนดูแล ป้องกันยาเสพย์ติด 3) ชุมชนจัดการส่งเสริมสุขภาพทางกายทุกช่วงวัย ชุมชนจัดสถานที่ กิจกรรม เพื่อให้เกิดกิจกรรมทางกาย (Physical activities) การทำงาน การออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพ ลดความเสี่ยง 4) การจัดการขยะของชุมชน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ขอให้ทุกสถาบันนำไปช่วยในการขับเคลื่อน เพื่อส่งเสริมสุขภาพลดความเสี่ยง 1.2 อนุวิชาการการผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ 1) เพิ่มความรู้ด้านกฎหมาย พัสดุ ให้นักศึกษา 2) ทักษะการปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยในขณะเจาะเลือด เพื่อประชาสัมพันธ์ สื่อสาร ให้ความรู้ทางเทคนิคการแพทย์กับผู้ป่วย 3) การเพิ่มการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม เนื่องจากปัจจุบัน นักเรียน นักศึกษาจะไม่ให้ ความสำคัญ ความเคารพต่อครูบาอาจารย์ 4) การเพิ่มทักษะ ประสบการณ์ด้านวิชาชีพแก่คณาจารย์ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดให้กับนักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 5) การเพิ่มเนื้อหาด้านสถิติ การวิจัย เพื่อให้บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ สามารถนำข้อมูลมา วิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่สู่สังคม 1.3 สมาคมเทคนิคการแพทย์ 1) การประชุมสัญจรทุกภูมิภาค ขอให้อาจารย์ทุกสถาบันช่วยเป็นวิทยากร 2) การออกบูทในการประชุมวิชาการ สมาคมเทคนิคการแพทย์-ฟรี ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สถาบัน 3) การประชุมวิชาการ วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2561 ที่เชียงใหม่ 4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.พัสดุ ใหม่ 23 สิงหาคม 2560 แนวทางการมุ่งสู่สถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์คุณธรรม โดยร่วมกับศูนย์คุณธรรมแห่งชาติ บัณฑิตเทคนิคการแพทย์คุณธรรม 3 ประการ 2. แนวทางการมุ่งสู่สถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์คุณธรรม โดยร่วมกับศูนย์คุณธรรมแห่งชาติ สภาคณบดีผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ได้สรุป แนวทางพัฒนา3 ประการ ประกอบด้วย 1) ซื่อสัตย์ 2) มีวินัยความรับผิดชอบ 3) จิตสาธารณะ 3. สภาคณบดีเทคนิคการแพทย์ MOU กับกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นร่วมมือ คือ 1) NCD 2) Bacterial drug resistant นักเทคนิคการแพทย์ต้องเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนา แก้ปัญหา Lab detection ที่ไวและถูกต้อง กระทรวงสาธารณสุขให้ทุนๆ ละ 40,000 บาท ในการเข้ามาเรียนระยะสั้น 16 หน่วยกิต เพื่อกลับไปบริหารจัดการการป้องเชื้อดื้อยา 3) Food safety 4) Special Professional MT 5) Primary home health care อบรมไปแล้ว 14 คน / Health promotion เริ่มดำเนินการบ้าง ขอให้สถาบันร่วมดำเนินการกับบุคคลากรจากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้มีการพัฒนาวิชาชีพเพื่อชุมชนให้เกิดสัมฤทธิ์ผล 4. ความคืบหน้าทิศทางความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ไทยและอาเซียน AASMT: ปฏิญญาการผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์อาเซียน 1) การประชุมครั้งที่ 3 ปี 2018 จะมีการประชุม AASMT ที่ประเทศพม่า สมาชิกสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์อาเซียน 300 สถาบัน โดยจะเสนอการประชุม เรื่อง การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ (LA) ที่พม่าและกัมพูชา ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 2) การพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตหรือที่เกี่ยวข้องกับสาขาเทคนิคการแพทย์โดยลงนามเมือวันที่ 29 มีนาคม 2560 และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะให้ทุนการศึกษานานาชาติระดับปริญญาเอก กับอาจารย์จากประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยให้ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอนนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ใน Bilingual program มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งจะรับนักศึกษา 30 คน 3) เทคนิคการแพทย์เอเชีย ในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งในปี 2560 ได้จัดประชุมที่ บูซาน เกาหลี เมื่อ กันยายน 2560 5. ความคืบหน้าการจัดกิจกรรมเนื่องในงาน ๖๐ ปี เทคนิคการแพทย์ไทย 1) การจัดประชุมวิชาการประจำปี 2561 ของสมาคมเทคนิคการแพทย์ จะหักเงินรายได้ให้สภาเทคนิคการแพทย์เพื่อสร้างสำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ ณ กระทรวงสาธารณสุข 2) สถาบันต่างๆ ได้ร่วมออกชุมชนให้บริการด้านวิชาการและวิชาชีพแก่ประชาชน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  1. แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนร่วมกับสหวิชาชีพ (Interprofessional Education) 1) แนวทางการจัดการศึกษาระหว่างสหสาขาวิชาชีพ (InterProfessional Education, IPE) -เทคนิคการแพทย์ จะแสดงบทบาทอย่างไร ในส่วนของวิชาชีพของตนเอง และสาขาวิชาชีพมีบทบาทอย่างไร และจะมีการการจัดการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพของประเทศไทย (Conceptual Framework of Thailand 4.0) -การจัดการศึกษาร่วมสหสาขาวิชาชีพในเรื่อง Case /การลงชุมชน และการดูแล ความรู้ในแต่ละด้านของแต่ละสาขาวิชาชีพ โดยเน้นการสื่อสาร การจัดการความรู้ การแก้ปัญหาร่วมกัน 2. แนวทางการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิชาการระหว่างสถาบันผลิตฯ และผู้ประกอบ วิชาชีพ 1) การส่งเสริมการวิจัยการวิจัยและพัฒนาทางวิชาการระหว่างสถาบันผลิตฯ และผู้ ประกอบวิชาชีพ โดยการอบรม R2R เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์มองเห็นทิศทาง ข้อมูลในการนำมาซึ่งการวิจัย และการพัฒนาโครงร่างการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมและเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ การวิจัยเป็นไปได้ทั้งการวิจัยจากข้อมูลด้านห้องปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรม เพื่อความก้าวหน้าของสมาชิกเทคนิคการแพทย์ โดยต้องส่งเอกสารเพื่อประเมิน อวช. โดยสภาวิชาชีพจะสนับสนุนการฝึกอบรมผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่อ่านผลงานของผู้ยื่นขอในตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งต้องมีผลงานวิจัยประกอบการพิจารณา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  1. ทุกสถาบันส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณาจารย์ แล้วตั้งคำถาม 4 ข้อ เพื่อนำไปขึ้นเวบไซต์เพื่อให้สมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์อ่านเพิ่มความรู้และทำข้อสอบเพื่อสะสมคะแนน CMTE 2. การรวบรวมข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีตำแหน่งวิชาการจากสถาบันผู้ผลิต เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลและ Update ฐานสกอ. ในการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0464 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th