หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปริญญา  ว่องไววณิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   4 พ.ย. 2559    ถึงวันที่   4 พ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภากายภาพบำบัด   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการเสวนาเรื่อง กายภาพบำบัดศึกษา: ทิศทางกาเรียนการสอนและการประมินในทศวรรษหน้า
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 พ.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  ทิศทางของการผลิตนักกายภาพบำบัดเพื่อให้ตอบโจทย์ของสังคมไทยในทศวรรษหน้า จำเป็นจะต้องคำนึงถึงการผลิตเพื่อให้มีคุณภาพ มีจำนวนที่เหมาะสม และมีการกระจายไปยังส่วนต่างๆของประเทศให้ทั่วถึง โดยจะต้องรเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างระบบสุขภาพที่เหมาะสม ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่แน่นอน ซับซ้อนและขาดความชัดเจน ซึ่งโจทย์ใหญ่ของการผลิตนักกายภาพบำบัดให้เหมาะสมกับสังคมไทยในทศวรรษหน้าจะมีเรื่องของ สังคมผู้สูงอายุ ปทท.4.0 Primary Care Cluster Strategy ทั้งหมดจะจะนำไปสู่รูปแบบของการจัดการเรียนการสอน หรือกระบวนการต่างๆที่ให้ได้มาซึ่งนักกายภาพำบัดที่เหมาะสม สามารถทำงานในยุคทศวรรษใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งนักกายภาพบำบัดที่มีสมรรถนะเหมาะสมจะต้องมีการคำนึงถึงกระบวนการ คัดเลือกผู้มาเข้ารับการศึกษา หลักสูตร หระบวนการสำเร็จการศึกษา การเข้าสู่วิชาชีพ และการศึกษาต่อเนื่องหลังสำเร็จการศึกษา โดยรูปแบบของการศึกษาจะต้องเน้นทักษะของความคิด profession thinking ซึ่งเป็นจากการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์เป็นการเน้นปฏิบัติ และมีการสะท้อนคิด (reflection) และเน้นการเรียนร่วมวิชาชีพให้มากขึ้น จัดให้นักกายภาพบำบัดผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ร่วมสอน อีกทั้งยังจะต้องทำให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ได้ฝึกการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน มีการฝึกกานทำงานเป็ฯทีม เห็นความเชื่อมโยงเป็นองค์รวม และเกิดแรงบันดาลใจอยากเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเป็นโจทย์ในการออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสม หรือปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม หรือที่ดีเป็นอย่างไร

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th