หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรรณิศา  คุ้มบ้าน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   04 พ.ย. 2560    ถึงวันที่   04 พ.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภากายภาพบำบัด   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการเสวนาเรื่อง กายภาพบำบัดศึกษา: ทิศทางกาเรียนการสอนและการประมินในทศวรรษหน้า
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 พ.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  การสร้างคนในศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด้วย ความรู้พื้นฐาน สมรรถนะ คุณลักษณะ โดยต้องมีการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดเป็น professional skills การเรียนรู้ที่แท้จริงให้ได้ผลดีนั้น จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนมีการสรุปสาระทำความเข้าใจ และสะท้อนความคิดที่เกิดขึ้น (feedback)แก่สถาบัน/อาจารย์ เพื่อให้เกิดการปรับตัว โดยมุ่งสู่เป้าหมาย 3 ประการในการผลิตบัณฑิต คุณภาพ (ทั้ง soft และ hard skill) จำนวน การกระจายไปทั่วประเทศ ที่ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพ เรียนรู้ทำความเข้าใจเรื่องต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำในการศึกษา โดยวิทยากร ศ.นพ.เฉลิม วราวิทย์ สามารถสรุปได้ว่า 1.ต้นน้ำคือแนวนโยบายการศึกษาของชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ สกอ ประกอบด้วย accessibility, equity, relevancy, quality, and efficiency 2.กลางน้ำ คือ ผู้ปฏิบัติตาม หรือคนที่ต้องทำตามต้นน้ำ ได้แก่ ครู/อาจารย์ โดยถือว่าค่อนข้างมีความสำคัญมาก ซึ่งเป็นคนที่ต้องตั้งคำถามว่า - เราต้องการตัวเรา เพื่อนเรา สังคมเราเป็นอย่างไร - เราคือใคร แล้วเราจะช่วยกันอย่างไร - เราคือใคร เราจะพัฒนาเราอย่างไร การตอบคำถามนี้จะช่วยเราในการสร้างหลักสูตร สร้างครู (พัฒนาครู/อาจารย์ ทักษะการเป็นครู) สร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ (ประสบการณ์ ห้องเรียน) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง good 21st century citizen ที่มี professional skills 3.ปลายน้ำ คือ นิสิต/นักศึกษา ไม่มีใครเรียนรู้แทนใครได้ no one can learn for anybody ในฐานะครู 1) ทำอย่างไรให้ นิสิต/นักศึกษา เรียนรู้ 2) ในการประเมินนิสิต/นักศึกษา 3)การประเมินครู/อาจารย์ และวิธีที่ทำให้นิสิต/นักศึกษาเรียนรู้ได้ โดยการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นิสิต/นักศึกษาเน้นเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ หรือ ทั้งครูและ นิสิต/นักศึกษา เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ โดยที่อาจารย์ต้องเรียนรู้ทักษะการเป็นครู

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การพัฒนาการศึกษาต้องพัฒนาครูให้เป็นผู้เรียน เป็น active learner และอาจารย์ใหม่ควรคิดว่า ให้เริ่มต้นชีวิตการเป็นอาจารย์ต้องพึ่งคณะ เป้าหมายต่อไปคือต้องให้คณะพึ่งท่านได้ การสร้างคนในศตวรรษที่ 21 ต้องมีการคำนึงถึงองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ ความรู้พื้นฐาน สมรรถนะ คุณลักษณะ โดยต้องมีการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดเป็น professional skills

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำไปปรับเปลี่ยนรูปแบบกาเรียนการสอน คือ บรรยายให้น้อย เน้นปฏิบัติ (Action) แล้วให้ไตร่ตรองสะท้อนความคิด (Reflection) แล้วนำมาเชื่อมโยงกับหลักสูตร ตั้งแต่การตั้งเกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าเรียน/การเตรียมความพร้อม รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และการประเมินทั้งผู้เรียน ผู้สอน หฃักสูตร และสถาบัน เพื่อตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th