หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   20 ต.ค. 2560    ถึงวันที่   20 ต.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   จังหวัด  ---------------- เลือกจังหวัด ----------
  เรื่อง/หลักสูตร    เปิดตัว!สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดเวทีนานาชาติกว่า 46 ผลงาน INST2017 (งานแถลงข่าว) https:/
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    01 พ.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แถลงข่าว “การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ” จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการแถลงข่าวพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่นักวิจัย และนักประดิษฐ์ โดย วช. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยไทยและนักประดิษฐ์ไทยในการนำผลงานที่มีคุณภาพและมีศักยภาพ เข้าร่วมแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานในเวทีระดับนานาชาติ ซึ่งที่ผ่านมา วช.ได้นำนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทย ไปคว้ารางวัลเกียรติยศจากสองประเทศ ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ในงาน “13th Taipei international Invention Show & Technomart” (INST 2017) ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก The Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลไต้หวัน ภายในงานมีนักวิจัยจากทั่วโลกนำผลงานเข้าประกวดและจัดแสดงมากกว่า ๑,๐๐๐ ผลงาน มีนานาชาติเข้าร่วม ๑๙ ประเทศ ในงานนี้ วช.ได้นำนักวิจัย และนักประดิษฐ์ไทย เข้าร่วมประกวด จำนวน ๔๖ ผลงาน จาก ๑๙ หน่วยงาน ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำชิ้นงานเข้าสู่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เพื่อผลิตเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ THAILAND 4.0

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th