หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ราชัน  ฉ้วนเจริญ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   17 ต.ค. 2560    ถึงวันที่   19 ต.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การวิจัยและพัฒนาวิชาการ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 ต.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา การวางแผนและการออกแบบ เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อม฿ลเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย และเรียนรู้กรณีศึกษางานวิจัยและพัฒนาวิชาการ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้ไปพัฒนาตนเองในการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนองตอบต่อนโยบายและทำตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาการวิจัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและเพื่อวิจัยในชั้นเรียนต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0503 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th