หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   17 ต.ค. 2560    ถึงวันที่   17 ต.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560-2563 ครั้งที่ 8/2560
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 ต.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  1) การขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 25 คน ท.น.16946-16970 2) ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองการตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ จำนวน 26 แห่ง 3) รถปฏิบัติการชันสูตร -ยานพาหนะปฏอบัติการชันสูตร สำหรับให้บริการด้านเทคนิคการแพทย์ ประกอบด้วยการเก็บสิ่งส่งตรวจและรายงานผล

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  4) โครงการพัฒนาสักยภาพนักเทคนิคการแพทย์ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ผลงานตีพิมพ์ โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริม 4.1 การอบรมผู้ตรวจประเมิน อวช 4.2 การพัฒนา โครงร่างวิจัย 4.3 การพัฒนาความรู้ด้านสถิติ 4.4 การพัฒนาการเขียนผลงานเพื่อการตีพิมพ์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นักเทคนิคการแพทย์มีผลงาน และตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th