หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จอม  สุวรรณโณ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   28 ก.ย. 2560    ถึงวันที่   30 ก.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Korean Diabetes Association   จังหวัด  ---------------- เลือกจังหวัด ----------
  เรื่อง/หลักสูตร    International Congress of Diabetes and Metabolism 2017
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    11 ต.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  1. เนื้อหา 1.1 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านเบาหวานและภาวะทางเมตาบอลิก สมาคมเบาหวานแห่งเกาหลี (Korean Diabetes Association [KAD]) เป็นองค์หลักดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อประชุม International Congress of Diabetes and Metabolism (ICDM) เป็นประจำทุก ๆ ปี ในช่วงเดือนกันยายน ลักษณะการประชุมประกอบด้วยการบรรยายโดยวิทยากรรับเชิญผู้มีชื่อเสียงในระดับเอเชียและระดับนานาชาติ (keynote speaker) การบรรยายแบบอภิปรายกลุ่มในประเด็นเนื้อหาเฉพาะหลากประเด็น (symposium) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (research session-oral presentation) และการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (research session-poster presentation) ในปี 2017 นี้ จัดประชุมเป็นเวลา 3 วัน แต่ละวันจะมีหัวข้อบรรยายทางวิชาการตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็น breakfast symposium จากนั้นเป็นการบรรยายหลัก การอภิปรายกลุ่ม การนำเสนอผลงานวิจัย จนถึงเวลา 12.30 น. จะมีการบรรยายช่วงมื้ออาหารเที่ยง เป็น lunch symposium ตามด้วยการบรรยายหลัก การอภิปรายกลุ่ม และการนำเสนอผลงานวิจัย จนถึงเวลา 18.00 น. สมาคมเบาหวานแห่งเกาหลีให้ทุนสนับสนุนการเดินทางเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัย (research travel grant)โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่มีอายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ พิจารณาให้สนับสนุนการเดินทางทุนละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ 1.2 เนื้อหาสาระการประชุม ขอบเขตการประชุม ICDM มุ่งเน้นด้านโรคเบาหวาน ปัจจัยเสี่ยง และภาวะผิดปกติทางเมตาบอลิก เนื้อหาการประชุมครอบคลุมทั้งทางด้านระบาดวิทยาของโรคเบาหวาน ปัจจัยเสี่ยงของโรคเบาหวาน น้ำหนักตัว ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ภาวะความดันโลหิตสูง กลุ่มอาการเมตาบอลิก เบาหวานกับโรคหัวใจและหลอดเลือด ความก้าวหน้าทางด้านพยาธิสรีรวิทยาของโรคเบาหวาน อ้วน ภาวะผิดปกติทาง เมตาบอลิก และภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน วิทยาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการการตรวจวินิจฉัย การรักษาเบาหวาน การป้องกันและรักษาภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน การส่งเสริมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน รวมถึงรูปแบบการจัดการเบาหวานและปัจจัยเสี่ยงทางเมตาบอลิก สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 1.2.1 ระบาดวิทยาและสถานการณ์เบาหวานในเอเชีย อัตราอุบัติการณ์ของโรคเบาหวานในชาวเอเชียเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีแนวโน้มลดลงเลยในอนาคต ทั้งในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง รายได้ปานกลาง และรายได้ต่ำ ทั้งนี้ กลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำยิ่งจะได้รับผลกระทบมากจากเบาหวานทั้งในแง่ของจำนวนผู้ป่วย และผลกระทบที่เกิดกับค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพของประเทศที่ยากจน โดยยิ่งเพิ่มอัตราการเสียชีวิต การสูญเสียปีสุขภาวะ และภาวะทุพลภาพจากเบาหวาน และจากโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเบาหวาน โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดส่วนปลาย โรคของระบบประสาทส่วนปลาย การถูกตัดอวัยวะ แผลเรื้อรังจากเบาหวาน จอประสาทตาเสื่อม โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้อรังและโรคไตระยะสุดท้าย 1.2.2 ปัจจัยเสี่ยงสำคัญของเบาหวานโดยส่วนใหญ่เป็นปัจจัยที่สามารถป้องกันได้ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในเชิงระบาดวิทยากลับพบว่าปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้มิได้ลดลง แต่กลับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตควบคู่กับอุบัติการณ์เบาหวาน ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญได้แก่ การเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัว ภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะอ้วน ภาวะอ้วนลงพุง ไขมันในเลือดผิดปกติ ความดันโลหิตที่เพิ่มขึ้น กลุ่มอากรเมตาบอลิก การจัดการทางด้านอาหารและโภชนาการ การทำกิจกรรมออกแรงในชีวิตประจำวันและการออกกำลังกาย และการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และชุมชนที่ส่งเสริมสุขภาวะของประชากร ปัจจุบันและอนาคตยังต้องมีการศึกษาวิจัยถึงวิธีการต่าง ๆ ที่ได้ผลระยะยาวในการสร้างสุขภาวะ และการป้องกันโรคเบาหวาน 1.2.3 การรักษาเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน ในการประชุม ICDM นี้ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญนำเสนอรายงานวิจัย หรือรายงานการทบทวนความรู้ และหรือร่วมกับรายงานการวิเคราะห์เชิงอนุมาน ในประเด็นหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเบาหวานด้วยยาชนิดรับประทาน ทั้งยาชนิดเดิมและยาตัวใหม่ แนวทางการรักษาโดยใช้ยาร่วมกันสองถึงสามชนิด การรักษาด้วยอินซูลิน ความปลอดภัยและข้อพิจารณาความปลอดภัยในการเลือกใช้ยาลดน้ำตาลในเลือด ความก้าวหน้าทางด้านพยาธิสรีรวิทยาที่จะนำไปสู่แนวทางใหม่ในการรักษาเบาหวานและป้องกันรักษาภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน การป้องกันเบาหวานในกลุ่มเฉพาะ เช่นหญิงตั้งครรภ์และภายหลังคลอด กลุ่มที่มีภาวะผิดปกติทางเมตาบอลิก ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน และการติดตามผลลัพธ์การรักษาพยาบาล 1.2.4 การนำเสนอผลงานวิจัย การประชุม ICDM เป็นแหล่งเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจัยทางด้านเบาหวานและภาวะผิดปกติทางเมตาบอลิก โดยนักวิจัยส่วนใหญ่มาจากประเทศเกาหลีและประเทศเอเชีย ส่วนน้อยมาจากแอฟริกา ยุโรป หรืออเมริกา ในปี 2017 นี้ มีผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอแบบบรรยายหรือแบบโปสเตอร์ รวม 304 เรื่อง ในจำนวนนี้เป็นผลงานวิจัยของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 13 เรื่อง โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ จำนวน 3 คน เป็นผู้นำเสนอหรือเป็นผู้วิจัยหลัก (corresponding author) คือ (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี เพชรศิราสัณฑ์ จำนวน 1 เรื่อง (2) อาจารย์ ดร.เจนเนตร พลเพชร จำนวน 1 เรื่อง อาจารย์ทั้งสองท่านนำเสนอร่วมกับคณาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จำนวน 2 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยนา หนูนิล และรองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เอกวรางกูร (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอม สุวรรณโณ จำนวน 11 เรื่อง เป็นทั้งผู้นำเสนอและผู้รับผิดชอบหลัก โดยเป็น research mentor เขียนร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ จำนวน 7 คน สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จำนวน 1 คน และทีมวิจัยจากหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 5 คน รายละเอียดผลงานวิจัย ผู้นำเสนอ และผู้รับผิดชอบหลัก ดังนี้ PE-37 Improve management outcomes in Thai Southern older adults with diabetes in a community setting: Using an action research method Authors Chennet Phonphet, Rewwadee Petsirasan, Naiyana Noonil, Saifon Akewarangkoon, Pornpon Thamrongrat, Ladda Thaimwong Presenter Chennet Phonphet, PhD, APN, RN Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Adult Nursing, Walailak University School of Nursing, Thailand MNS-Student None Corresponding Chennet Phonphet, PhD, APN, RN Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Adult Nursing, Walailak University School of Nursing, Thailand Abstract p.p. 154 PE-57 Comparison risk for recurrent stroke among acute ischemic stroke with diabetes versus none diabetes: A five-year observation from a tertiary care hospital in Thailand Authors Juk Suwanno, Atcharaporn Seekhongkhaew, Nopparat Rujirarungrueng, Palida Nongnuan, Kannika Angkun, Kiatsak Rajborirug, Jom Suwanno Presenter Juk Suwanno, MNS, APN, RN Stroke Care Unit, Hat Yai Hospital, Songkhla, Thailand MNS-Student Palida Nongnuan, BNS, MNS(student) (1) Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Adult Nursing, Walailak University School of Nursing, Thailand Corresponding Jom Suwanno, PhD, RN Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Adult Nursing, Walailak University School of Nursing, Thailand Abstract p.p. 159 PE-89 Risk of developing cardiovascular disease in hypertension with and without diabetes: Results from primary care units in Thailand Authors Jom Suwanno, Naruebeth Koson, Chonchanok Bunsuk, Wattana Vaythongkham, Uraiwan Pantong, Jaranya Chookheaw, Supranee Boontham Presenter and Jom Suwanno, PhD, RN Corresponding Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Adult Nursing, Walailak University School of Nursing, Thailand MNS-Student (4) Naruebeth Koson, BNS, MNS(student); Chonchanok Bunsuk, BNS, MNS(student); Wattana Vaythongkham, BNS, MNS(student) Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Adult Nursing, Walailak University School of Nursing, Thailand Uraiwan Pantong, MNS, RN Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Community Nurse Practitioner, Walailak University School of Nursing, Thailand Abstract p.p. 167 PE-101 Diabetes, stroke, and sex: Do ischemic stroke men and women with diabetes had differences risk for developing recurrence stroke? Authors Atcharaporn Seekhongkhaew, Piyanan Temprom, Nopparat Rujirarungrueng, Juk Suwanno, Kannika Angkun, Kiatsak Rajborirug, Jom Suwanno Presenter Atcharaporn Seekhongkhaew, BNS, RN Stroke Care Unit, Hat Yai Hospital, Songkhla, Thailand MNS-Student Piyanan Temprom, BNS, MNS(student) (1) Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Adult Nursing, Walailak University School of Nursing, Thailand Corresponding Jom Suwanno, PhD, RN Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Adult Nursing, Walailak University School of Nursing, Thailand Abstract p.p. 170 PE-111 Trends in the prevalence of cardiovascular risk factors among acute ischemic stroke with diabetes: A five-year observational study from a tertiary, teaching and referral hospital in Thailand Authors Palida Nongnuan, Piyanan Temprom, Nopparat Rujirarungrueng, Atcharaporn Seekhongkhaew, Juk Suwanno, Kannika Angkun, Kiatsak Rajborirug, Jom Suwanno Presenter Palida Nongnuan, BNS, MNS(student) Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Adult Nursing, Walailak University School of Nursing, Thailand MNS-Student Palida Nongnuan, BNS, MNS(student); Piyanan Temprom, BNS, MNS(student) (2) Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Adult Nursing, Walailak University School of Nursing, Thailand Corresponding Jom Suwanno, PhD, RN Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Adult Nursing, Walailak University School of Nursing, Thailand Abstract p.p. 172 PE-118 Comparisons of risk level and risk indexes for major adverse cardiovascular events among none-ST elevation myocardial infarction (NSTEMI) with diabetes versus without diabetes Authors Pollakrit Sukkong, Benjamat Chuychoo, Chennet Pholphet, Sabai Yeesa, Jom Suwanno Presenter Palida Nongnuan, BNS, MNS(student) Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Adult Nursing, Walailak University School of Nursing, Thailand MNS-Student Pollakrit Sukkong, BNS, MNS(student); Benjamat Chuychoo, MNS, RN (2) Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Adult Nursing, Walailak University School of Nursing, Thailand Corresponding Jom Suwanno, PhD, RN Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Adult Nursing, Walailak University School of Nursing, Thailand Abstract p.p. 174 PE-120 Do sex differences in clinical presentation in severity and functional status among acute ischemic stroke with diabetes? Results from a tertiary care hospital in Thailand Authors Piyanan Temprom, Palida Nongnuan, Juk Suwanno, Nopparat Rujirarungrueng, Atcharaporn Seekhongkhaew, Kannika Angkun, Kiatsak Rajborirug, Jom Suwanno Presenter Piyanan Temprom, BNS, MNS(student) Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Adult Nursing, Walailak University School of Nursing, Thailand MNS-Student Piyanan Temprom, BNS, MNS(student); Palida Nongnuan, BNS, MNS(student) (2) Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Adult Nursing, Walailak University School of Nursing, Thailand Corresponding Jom Suwanno, PhD, RN Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Adult Nursing, Walailak University School of Nursing, Thailand Abstract p.p. 175 PE-121 Clinical presentation in severity and functional status among older adults and adult stroke with diabetes: A five-year observe from an acute ischemic stroke registry in Thailand Authors Nopparat Rujirarungrueng, Juk Suwanno, Atcharaporn Seekhongkhaew, Kannika Angkun, Kiatsak Rajborirug, Jom Suwanno Presenter Nopparat Rujirarungrueng, BNS, RN Stroke Care Unit, Hat Yai Hospital, Songkhla, Thailand MNS-Student None Corresponding Jom Suwanno, PhD, RN Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Adult Nursing, Walailak University School of Nursing, Thailand Abstract p.p. 175 PE-125 Metabolic disorder with hypertension high risk for cognitive impairment among Thai elderly in rural area Authors Rewwadee Petsirasan, Naiyana Noonil, Saifon Akewarangkoon Presenter and Rewwadee Petsirasan, PhD, RN Corresponding Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Adult Nursing, Walailak University School of Nursing, Thailand MNS-Student None Abstract p.p. 176 PE-149 Risk for developing cardiovascular disease among overweight and normal weight hypertension treated at primary care settings in Southern Thailand Authors Wattana Vaythongkham, Pollakrit Sukkong, Palida Nongnuan, Chonchanok Bunsuk, Jom Suwanno Presenter Wattana Vaythongkham, BNS, MNS(student) Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Adult Nursing, Walailak University School of Nursing, Thailand MNS-Student (4) Wattana Vaythongkham, BNS, MNS(student); Pollakrit Sukkong, BNS, MNS(student); Palida Nongnuan, BNS, MNS(student); Chonchanok Bunsuk, BNS, MNS(student) Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Adult Nursing, Walailak University School of Nursing, Thailand Corresponding Jom Suwanno, PhD, RN Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Adult Nursing, Walailak University School of Nursing, Thailand Abstract p.p. 182 PE-204 Metabolic syndrome in women with hypertension: Prevalence, and metabolic risk indicators Authors Chonchanok Bunsuk, Wichai Arab, Naruebeth Koson, Wattana Vaythongkham, Jom Suwanno Presenter Chonchanok Bunsuk, BNS, MNS(student) Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Adult Nursing, Walailak University School of Nursing, Thailand MNS-Student (4) Chonchanok Bunsuk, BNS, MNS(student); Wichai Arab, BNS, MNS(student); Naruebeth Koson, BNS, MNS(student); Wattana Vaythongkham, BNS, MNS(student) Corresponding Jom Suwanno, PhD, RN Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Adult Nursing, Walailak University School of Nursing, Thailand Abstract p.p. 195 PE-211 Metabolic syndrome in patients with hypertension treated at primary care units in Thailand: Prevalence and association factors Authors Wichai Arab, Pollakrit Sukkong, Naruebeth Koson, Jom Suwanno Presenter Wichai Arab, BNS, MNS(student) Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Adult Nursing, Walailak University School of Nursing, Thailand MNS-Student (3) Wichai Arab, BNS, MNS(student); Pollakrit Sukkong, BNS, MNS(student); Naruebeth Koson, BNS, MNS(student) Corresponding Jom Suwanno, PhD, RN Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Adult Nursing, Walailak University School of Nursing, Thailand Abstract p.p. 197 PE-212 Metabolic syndrome in hypertension: Do older adults had differences prevalence and metabolic risk factors? Authors Naruebeth Koson, Manatsaporn Intawong, Wattana Vaythongkham, Jom Suwanno Presenter Naruebeth Koson, BNS, MNS(student) Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Adult Nursing, Walailak University School of Nursing, Thailand MNS-Student (3) Naruebeth Koson, BNS, MNS(student); Manatsaporn Intawong, BNS, MNS(student); Wattana Vaythongkham, BNS, MNS(student) Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Adult Nursing, Walailak University School of Nursing, Thailand Corresponding Jom Suwanno, PhD, RN Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Adult Nursing, Walailak University School of Nursing, Thailand Abstract p.p. 197 1.2.5 Research travel grant สำหรับนักวิจัยใหม่ ในการประชุม ICDM 2017 นี้ สมาคมเบาหวานเกาหลี (KDA) พิจารณา travel grant โดยคัดเลือกงานวิจัยที่นำเสนอในแบบบรรยายหรือแบบโปสเตอร์ ให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีอายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ และเป็นชาวต่างชาติ ในปี 2517 นี้ มีนักวิจัยได้รับจัดสรร travel grant รวมทั้งสิ้น 94 ทุน งบประมาณทุนละ 1,000 USDโดยงานวิจัยของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับ travel grant จำนวน 6 ทุน จากจำนวนที่เสนอขอ 10 เรื่อง ผลงานวิจัยและนักวิจัยที่ได้รับคัดเลือกพิจารณาให้ travel grant สำหรับการประชุม ICDM2017 มีดังนี้ PE-57 Comparison risk for recurrent stroke among acute ischemic stroke with diabetes versus none diabetes: A five-year observation from a tertiary care hospital in Thailand Authors Juk Suwanno, Atcharaporn Seekhongkhaew, Nopparat Rujirarungrueng, Palida Nongnuan, Kannika Angkun, Kiatsak Rajborirug, Jom Suwanno Presenter Juk Suwanno, MNS, APN, RN Stroke Care Unit, Hat Yai Hospital, Songkhla, Thailand Corresponding Jom Suwanno, PhD, RN Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Adult Nursing, Walailak University School of Nursing, Thailand Abstract p.p. 159 PE-120 Do sex differences in clinical presentation in severity and functional status among acute ischemic stroke with diabetes? Results from a tertiary care hospital in Thailand Authors Piyanan Temprom, Palida Nongnuan, Juk Suwanno, Nopparat Rujirarungrueng, Atcharaporn Seekhongkhaew, Kannika Angkun, Kiatsak Rajborirug, Jom Suwanno Presenter Piyanan Temprom, BNS, MNS(student) Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Adult Nursing, Walailak University School of Nursing, Thailand Corresponding Jom Suwanno, PhD, RN Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Adult Nursing, Walailak University School of Nursing, Thailand Abstract p.p. 175 PE-121 Clinical presentation in severity and functional status among older adults and adult stroke with diabetes: A five-year observe from an acute ischemic stroke registry in Thailand Authors Nopparat Rujirarungrueng, Juk Suwanno, Atcharaporn Seekhongkhaew, Kannika Angkun, Kiatsak Rajborirug, Jom Suwanno Presenter Nopparat Rujirarungrueng, BNS, RN Stroke Care Unit, Hat Yai Hospital, Songkhla, Thailand Corresponding Jom Suwanno, PhD, RN Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Adult Nursing, Walailak University School of Nursing, Thailand Abstract p.p. 175 PE-125 Metabolic disorder with hypertension high risk for cognitive impairment among Thai elderly in rural area Authors Rewwadee Petsirasan, Naiyana Noonil, Saifon Akewarangkoon Presenter and Rewwadee Petsirasan, PhD, RN Corresponding Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Adult Nursing, Walailak University School of Nursing, Thailand Abstract p.p. 176 PE-149 Risk for developing cardiovascular disease among overweight and normal weight hypertension treated at primary care settings in Southern Thailand Authors Wattana Vaythongkham, Pollakrit Sukkong, Palida Nongnuan, Chonchanok Bunsuk, Jom Suwanno Presenter Wattana Vaythongkham, BNS, MNS(student) Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Adult Nursing, Walailak University School of Nursing, Thailand Corresponding Jom Suwanno, PhD, RN Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Adult Nursing, Walailak University School of Nursing, Thailand Abstract p.p. 182 PE-204 Metabolic syndrome in women with hypertension: Prevalence, and metabolic risk indicators Authors Chonchanok Bunsuk, Wichai Arab, Naruebeth Koson, Wattana Vaythongkham, Jom Suwanno Presenter Chonchanok Bunsuk, BNS, MNS(student) Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Adult Nursing, Walailak University School of Nursing, Thailand Corresponding Jom Suwanno, PhD, RN Graduate Nursing Program, Master of Nursing Science in Adult Nursing, Walailak University School of Nursing, Thailand Abstract p.p. 195 สรุป การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม ICDM2017 ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2560 ของคณาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา-บัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ดังนี้ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ อาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้นำเสนอ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ร่วมวิจัย วิธีการเสนอ Travel grant Presenter Corresponding Co-author Oral Poster ICDM2017 อ.ดร.เจนเนตร พลเพชร 1 1 1 - 1 - ผศ.ดร.จอม สุวรรณโณ 1 11 10 - 11 5 เรื่อง ผศ.ดร. เรวดี เพชรศิราสัณห์ 1 1 1 - 1 1 เรื่อง นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปี ผู้นำเสนอ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ร่วมวิจัย วิธีการเสนอ Travel grant (ภาค/ปี) Presenter Corresponding Co-author Oral Poster ICDM2017 พว.เบญจมาศ ช่วยชู G - - 1 - 1 - พว.นฤเบศร์ โกศล 2(4/60) 1 - 2 - 3 1 เรื่อง พว.มนัสภร อินทวงศ์ 2(4/60) - - 1 - 1 - พว.ชนม์ชนก บุญสุข* 1(1/60) 1 - 2 - 3 2 เรื่อง พว.ปาลิดา นงนวล 1(1/60) 1 - 3 - 4 3 เรื่อง พว.ปิยนันท์ เต็มพร้อม* 1(1/60) 1 - 2 - 3 1 เรื่อง พว.พลกริช สุขคง 1(1/60) 1 - 2 - 3 1 เรื่อง พว.วิชัย อาหรับ 1(1/60) 1 - 1 - 2 1 เรื่อง พว.วัฒนา วายทองคำ* 1(1/60) 1 - 3 - 4 2 เรื่อง หมายเหตุ 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวนรวม 2 คน; 4/60 คือกำลังศึกษาภาคการศึกษาที่ 4 ปี พ.ศ. 2560 2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวนรวม 7 คน ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาปีการศึกษา 2560 เป็นผู้มาร่วมเรียน รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่เจ็บป่วยเรื้อรัง และรายวิชาการวิเคราะห์วิจัย; 1/60 คือกำลังศึกษาภาค การศึกษาที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 * นักศึกษาที่เป็นผู้นำเสนอผลงานวิจัยและเป็นผู้ได้รับ travel grant มีจำนวน 3 คน คือ พว.ชนม์ชนก บุญสุข พว.ปิยนันท์ เต็มพร้อม และ พว.วัฒนา วายทองคำ G-หมายถึงนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน อาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้นำเสนอ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ร่วมวิจัย วิธีการเสนอ Travel grant Presenter Corresponding Co-author Oral Poster ICDM2017 ผศ.ดร. นัยนา หนูนิล - - 2 - 2 1 เรื่อง รศ.ดร. สายฝน เอกวรางกูร - - 2 - 2 1 เรื่อง นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปี ผู้นำเสนอ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ร่วมวิจัย วิธีการเสนอ Travel grant (ภาค/ปี) Presenter Corresponding Co-author Oral Poster ICDM2017 พว.จรัญญา จันทร์เพ็ญ G* - - 1 - 1 - พว.อุไรวรรณ พานทอง G* - - 1 - 1 - หมายเหตุ G-หมายถึงนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  2. ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ไม่เพียงแต่เนื้อหาความรู้เท่านั้นที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน และการวิจัย สิ่งสำคัญที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้คือการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการและการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขอสรุปประเด็นความรู้และการเรียนรู้ที่จะนำมาในการพัฒนางาน ดังนี้ 2.1 เนื้อหาความรู้ การประชุม ICDM มีเนื้อหาการประชุมเฉพาะทาง นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ได้ทบทวนความรู้ ต่อยอดความรู้ และเรียนรู้ถึงความก้าวหน้าของความรู้ทางด้านการรักษาพยาบาล การจัดการป้องกัน การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ และแนวโน้มการพัฒนาผลลัพธ์การรักษาพยาบาลในอนาคต นักศึกษาที่เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยจำนวน 7 คน มีความสนใจเฉพาะทางด้านการพัฒนาคุณภาพและผลลัพธ์การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเบาหวานและภาวะผิดปกติทางเมตาบอลิกเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงหลักที่ต้องจัดการ 2.2 การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการและการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นพันธกิจหลักของการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ควบคู่กับการพัฒนาสมรรถนะความเชี่ยวชาญทางคลินิก นักศึกษาทั้ง 7 คนนี้เป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษากลุ่มแรกของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ที่เข้าร่วมประชุมและนำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ ในต่างประเทศ ส่วนอีก 2 คน แม้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม แต่ก็เป็นผู้เขียนร่วม ในการประชุมนี้นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยและการนำเสนอทางวิชาการ โดยบูรณาการกับรายวิชาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาคือวิชาการวิเคราะห์วิจัย นักศึกษาเรียนรู้ภายใต้การชี้แนะของ research mentor ในประเด็นปัญหาทางคลินิกที่แต่ละคนสนใจ นำไปสู่การตั้งคำถามการวิจัย กระบวนการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data analysis) จากโครงการวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร การอ่านผลการวิเคราะห์และการแปลผล การเขียนรายงานผลวิจัย การเตรียมบทคัดย่อ การส่งบทคัดย่อวิจัยเพื่อนำเสนอ การเตรียมเนื้อหานำเสนอ การจัดทำโปสเตอร์ การเตรียมตอบคำถาม จนกระทั้งการนำเสนอจริงในวันประชุม และการเตรียมบทความวิจัยเพื่อพิมพ์เผยแพร่ 2.3 การสนับสนุนทุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมและนำเสนอวิจัย ผลงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์บัณฑิตศึกษาจำนวน 6 เรื่องจากทั้งหมด 11 เรื่อง ได้รับการคัดเลือกจาก Korean Diabetes Association ให้รับ research travel grant ทุนละ 1,000 USD จากจำนวนนี้มีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาจำนวน 3 คน ที่เป็นผู้นำเสนองานวิจัยและได้รับทุน ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาจำนวน 7 คน สามารถเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยได้ นักศึกษาจึงเสนอให้จัดสรรเฉลี่ยทุน travel grant เป็นจำนวนเท่า ๆ กัน สำหรับเป็นค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจและเห็นถึงความสำเร็จด้านการเรียนของตนเอง เป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษากลุ่มแรกของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับ research travel grant

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  3. ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ประเด็นที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้เรียนรู้และจะนำไปพัฒนาต่อคือ การพัฒนาแนวทาง ข้อเสนอเชิงนโยบาย และแผนงานของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ด้านการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ดี เป็นตัวอย่างในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ใหม่ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ต่อไป สิ่งที่พวกเราได้เรียนรู้อีกประการหนึ่งและเห็นว่ามีความสำคัญมากในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย ก็คือ การสร้างแรงจูงใจทางด้านวิชาการเพื่อก่อประโยชน์ในทางวิชาการ อนึ่ง นักศึกษาทุกคนของสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ เป็นนักศึกษาที่มิได้ลาศึกษาต่อ ดังนั้นทุกคนจึงทำงานเต็มเวลาและเรียนเต็มเวลา โดยเฉพาะในภาคการศึกษาที่ 1/2560 ซึ่งเป็นช่วงการเตรียมงานวิจัย การส่งบทคัดย่อวิจัย และเตรียมการนำเสนอ นักศึกษาทุกคนเรียนรายวิชาบรรยายในวันเสาร์ เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนต้องปฏิบัติงานสอนในคลินิกหลักสูตรปริญญาตรีทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตลอดสัปดาห์ การเตรียมงานวิจัยจึงทำกันนอกเวลาปฏิบัติงานปกติ และเกือบทุกครั้งที่แยกย้ายกันหลังเวลาเที่ยงคืน สิ่งที่พวกเราเรียนรู้และชื่นชมคือ นักศึกษาทุกคนมีความตื่นเต้น กระตือรือร้นในการเรียนรู้ ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกันเป็นทีม จนกระทั่งงานสำเร็จและผลงานครั้งแรกของทุกคนปรากฏในสังคมวิชาการระดับนานาชาติ เป็นที่ชื่นชมของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อนร่วมงาน คณาจารย์ประจำหลักสูตรและสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เอกสารสืบค้นเพิ่มเติม Korean Diabetes Association. (2018). ICDM-2017 International Congress of Diabetes and Metabolism (Abstract Book). Korean Diabetes Association, Seoul: Republic of Korea. ISBN 2234-4357 Webpage. www.diabetes.or.kr WALAILAK GRADUATE NURSING CARE TO CHANGE THE FUTURE ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอม สุวรรณโณ ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์ อาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0469 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th