หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   27 ก.ย. 2560    ถึงวันที่   2 ต.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ไต้หวัน   จังหวัด  อื่น ๆ
  เรื่อง/หลักสูตร    INST2017
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    02 ต.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  นำเสนอผลงานนวัตกรรมจากงานวิจัยในงานประชุม 13th Taipei Internaional...2017

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  แลกเปลี่ยนความรู้และศึกษานวัตกรรมที่มีความใกล้เคียงกันจากหน่วยงานการศึกษาอื่นในระดับประเทศ หรือนานาชาตื

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  บูรณาการเข้าสู่การเรียนการสอนเพื่อสนอง Thailand4.0

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0465 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th