หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กำไล  สมรักษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   22 ก.ย. 2560    ถึงวันที่   23 ก.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน (ผู้นำออกกำลังกายแอโรบิกเพื่อสุขภาพ) โครงการร่วมสร้างสุขภ
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    30 ก.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  เอกสารแนบ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  1. การเรียนการสอนรายวิชา NUR-261 การสร้างเสริมและปกป้องสุขภาพ NUR-464 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2. บริการวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาเป็นนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th