หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ประเสริฐ  มากแก้ว   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   06 ธ.ค. 2559    ถึงวันที่   06 ธ.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ภาวะมลพิษและผลกระทบต่อสุขาภาพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 ก.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ร่วมกับ York University, UK ร่วมกันจัำทำ Work Shop เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยเกี่ยวข้องกับเรื่องภาวะมลพิษและผลกระทบทางสุขภาพ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วม ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยในแต่ละภาคส่วนได้มานำเสนอประเด็นปัญหามลพิษที่ผลกระทบทางสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  พัฒนาโจทย์วิจัยร่วมเกี่ยวกับภาวะมลพิษและผลกระทบที่เกี่ยวข้องทางสุขภาพในประเทศไทย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาโจทย์วิจัยเกี่ยวกับภาวะมลพิษและผลกระทบที่เกี่ยวข้องทางสุขภาพ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th