หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ประเสริฐ  มากแก้ว   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   18 มี.ค. 2560    ถึงวันที่   18 มี.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การพัฒนาวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 ก.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล กรมอนามัย สมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย และคณาจารย์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันร่างมาตรฐานวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะยื่นขอให้เป็นวิชาชีพควบคุมสาขานึ่งภายใต้วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้มาพัฒนาวางกรอบรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของวิชาชีพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถนำมาประยุกต์เข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูจรนักศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามแนวโน้มของกรอบมาตรฐานวิชาชีพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th