หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ประเสริฐ  มากแก้ว   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   25 ก.พ. 2560    ถึงวันที่   03 มี.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันอาหารแห่งชาติ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การจัดการสุขลักษณะ GMP+HACCP
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 ก.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  เป็นระบบในการประกันคุณภาพอาหาร โดย GMP เป็นข้อกำหนดพื้นฐานมั่งเน้นเกี่ยวกับการจัดการสภาพแวดล้อมและสุขาภิบาลเพื่อให้เหมาะสมและปลอดภัยกับอาหาร ส่วน HACCP เป็นระบบที่มุ่งเน้นหาจุดอันตรายในกระบวนอการผลิตอาหารเพื่อทำการวางมาตรการควบคุมให้ผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การเรียนการสอนรายวิชาการสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถนำมาต่อยอดในการพัฒนางานวิจัยได้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th