หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธวัชชัย  ลักเซ้ง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   21 ก.ย. 2560    ถึงวันที่   21 ก.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การลงนาม MOU การขอใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ก.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  การลงนาม MOU การขอใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ โดยมี รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ อ.ธวัชชัย ลักเซ้ง อาจารย์สาขากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เป็นพยานฝั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการร่วมลงนาม โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เป็นโปรแกรมตรวจสอบงานเขียนเพื่อค้นหาข้อความที่อาจจะเป็นการลอกเลียนผลงานผู้อื่นด้วยฐานข้อมูลทางวิชาการขนาดใหญ่ ให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท อินสไปก้า จำกัด แต่จะต้องมีการลงนามข้อตกลงร่วม (MOU) เสียก่อน จึงจะสามารถใช้งานได้ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าดูได้ที่ http://akarawisut.com/ และถ้าต้องการใช้โปรแกรม สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ plag.grad.chula.ac.th/ ครับ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถตรวจสอบงานเขียนเพื่อค้นหาข้อความที่อาจจะเป็นการลอกเลียนผลงานผู้อื่นได้ทันที คล้ายกับโปรแกรม Turnitin แต่ใช้ได้เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th