หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิรา  คงปราณ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   12 ก.ย. 2560    ถึงวันที่   14 ก.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Assessing the health impacts of air pollution in Thailand-The TAPHIA project- Stakeholder workshop i
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ก.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  โครงการ TAPHIA เป็นโครงการประเมินผลกระทบสุขภาพจากมลพิษทางอากาศในประเทศไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ The Institute of Occupational Medicine and Heriot Watt University in the UK โดยได้เริ่มโครงการในปี 2017 และการศึกษาจะแล้วเสร็จในปี 2020 ทั้งนี้โครงการกำหนดให้มีการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมถึงสถาบันการศึกษา ร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้ผลการศึกษาที่ได้นำมาใช้ประโยชน์ในการกำหนดมาตรการและ/หรือนโยบายในการป้องกันผลกระทบที่เกิดจากปัญหามลพิษอากาศของประเทศไทย โดยขอบเขตงานวิจัยครอบคลุมมลพิษอากาศที่สำคัญในเบื้องต้น จากการหารือ ได้แก่ PM2.5, PM10, VOCs, O3 และ NOx โดยศึกษาทั้งในบรรยากาศทั่วไปและในอาคาร

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ในส่วนของมลพิษอากาศในพื้นที่ภาคใต้ ผู้วิจัยโครงการ TAPHIA สนใจปัญหามลพิษอากาศกรณีหมอกควันอินโดนีเซียที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ร่วมสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการผลการตรวจวัดฝุ่นละอองกรณีเหตุการณ์หมอกควันในปี 2015 ที่ผ่านมา และในอนาคต อาจสร้างความร่วมมือทางการวิจัยด้านมลพิษอากาศในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกับการดำเนินงานของโครงการนี้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การประชุมร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านปัญหามลพิษอากาศ/ คุณภาพอากาศในประเทศไทย ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย กรุงเทพมหานคร เป็นต้น พบว่า ปัญหาคุณภาพอากาศในอาคาร เป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศแต่ยังขาดข้อมูลสนับสนุน ทั้งนี้ กรมอนามัย กรุงเทพมหานคร มีแผนที่จะกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคารของประเทศ แต่ยังขาดข้อมูลสนับสนุน ดังนั้น งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมลพิษอากาศภายในอาคาร จึงมีความสำคัญที่ควรจะดำเนินการวิจัยต่อไปในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th