หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   20 ก.ย. 2560    ถึงวันที่   24 ก.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สวทช.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Thailand Tech Show 2017 INNO-FUSION: Power Up Business with STI อินโนฟิวชั่น : เสริมพลังธุรกิจด้วยวิ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 ก.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  1. การแสดงผลงานวิจัยจาก สวทช. และเครือข่ายพันธมิตรจากทั่วประเทศ โดยการนำเสนอในรูปแบบตลาดเทคโนโลยี ผู้ซื้อพบผู้ขาย สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี และ Tech Startup รวมทั้งเชื่อมโยงการลงทุนในรูปแบบใหม่และ/หรือ แหล่งทุนที่เหมาะสม เพื่อเป็นกลไกการเร่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และการต่อยอดให้เกิดขึ้นได้เร็วและในวงกว้าง รวมถึงการขยายตลาดให้แก่ธุรกิจเทคโนโลยี รายละเอียดเพิ่มเติม รูปแบบของงาน การแสดงผลงานเทคโนโลยีจาก สวทช. และพันธมิตรจากทั่วประเทศกว่า 200 ผลงาน การนำเสนอผลงานเทคโนโลยีต่อนักลงทุนเป้าหมาย (Investment Pitching Session) และร่วมโหวตผลงานวิจัยที่น่าลงทุน การปาฐกถาพิเศษ การบรรยายและการเสวนาทางวิชาการ การเจรจาธุรกิจ และขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและจำหน่าย การจำหน่ายนวัตกรรมจากผู้ประกอบการ/นักลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตหรือให้บริการ 2. ร่วม pitching และนำเสนอผลงาน "แผ่นฟิล์มแบคทีริโอซินรักษาสิว)

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ใช้เป็ยข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จากผลงานวิจัยให้แก่ startup และนักศึกษา รวมทั้งการบูรณาการเข้ากับรายวิชา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th