หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พิไลพักตร์  ชูมาก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   10 ก.พ. 2560    ถึงวันที่   15 ก.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมเวชศาสตร์ป้องกั   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นักบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 ก.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณสมบัติเป็นผู้นำในการบริหารจัดการงานสาธารณสุขยุคใหม่ การบริหารจัดการโครงการ และทักษะในการบริหารงานในระดับสูง โดยผูเข้ารับการอบรมจะได้รับการอบรมในเรื่องของเวชศาสตร์ป้องกันกับการประยุกต์ใช้ในระบบสุขภาพ ระบาดวิทยาเพื่อการแก้ปัญหาสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์สาธารรสุขและการบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับผู่บริหาร การพัฒนาคุณภาพและการบริหารความเสี่ยงในระบบสุขภาพ สุขภาพระหว่างประเทศและการจัดการภาวะฉุกเฉิน การวิจัยและการนำผลการวิจัยยไปใช้ การตลาดและการส่ื่อสารสุขภาพ ภาวะผู้นำและทักษะของนักบริหารจัดการสมัยใหม่ โดยมีการจัดการเรียนการสอน การอบรมในวันเสาร์และอาทิตย์ เดื่อนละ 1 ครั้งเป็นระยะเวลา 6 เดือน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และบัณฑฺิตศึกาษา ร่วมถึงนำสู่การทำวิการวิจัยและการบริหารโครงการวิจัยและการทำงานได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การตลาดและการสื่อสารสุขภาพ ภาวะผู้นำแและทักษะของนักบริหารยุคใหม่

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0464 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th