หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นันทวัน  วังเมือง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   26 ส.ค. 2560    ถึงวันที่   27 ส.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Consultative hematology
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    13 ก.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยาในผู้ป่วยภาวะต่างๆ เช่น โรคไตและโรคตับ ภาวะวิกฤต สตรีตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ รวมทั้งแนวทางการวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยาต่างๆ เช่น ธาลัสซีเมีย ภาวะเม็ดเลือดแดงแตก ภาวะเม็ดเลือดแดงสูง เกล็ดเลือดสูง โดยใช้ความรู้และการวินิจฉัยทางเวชปฏิบัติร่วมกับเทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการร่วมด้วย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การวินิจฉัยโรคต่างๆ ให้ทันสมัย รวมทั้งอัพเดทความรู้ เทคนิคและวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและนักศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำวิธีการตรวจและวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิธีใหม่ๆ มาปรับใช้และสร้างเป็นงานวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th