หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิยดา  กวานเหียน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   08 ก.ย. 2560    ถึงวันที่   08 ก.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลหาดใหญ่   จังหวัด  อำนาจเจริญ
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ภาคการศึกษา 1/2560
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 ก.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ฝึกงาน 1 คน คือ 56117005 นางสาวระตี กะเจ ฝึกงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ รพ.หาดใหญ่ ระยะเวลา 12 สัปดาห์ ได้ฝึกงานในห้องปฏิบัติการกลาง ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จุลทรรศนศาสตร์ โลหิตวิทยา ปรสิตวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยาและไวรัส ผู้ป่วยนอก การควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ภายใต้การดูแลของ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และอาจารย์พิเศษทางคลินิก โดยได้ทำโครงงานพิเศษ เรื่องการเปรียบเทียบผลของการตรวจเลือดน้ำตาลด้วยเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วและครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ นศ. มีความกระตือรือล้น ปฏิบัติงานได้อย่างมีสติ และถูกต้อง ปรับตัวเข้ากับกฏระเบียบของห้องปฏิบัติการได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  -

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  หน.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แนะนำให้หลักสูตร มีรายวิชาที่เกียวข้งกับการควบคุมคุณภาพที่เข้มข้นมากกว่าปัจจุบัน เพราะเป็นจุดเน้นของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th