หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ถนอมจิต  สุภาวิตา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   26 พ.ค. 2560    ถึงวันที่   26 พ.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาเภสชศาสตร์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การเสนอโปเตอร์เรื่อง โครงการพัฒนาตำรับยาทากันยุงและเสปย์ไล่ยุง จากส่วนเหลือใช้ของต้นกระวาน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 ก.ย. 2560


  เนื้อหา ?
   เป็นการวิจัยเชิงพื้นที่ กาารสกัดสารจากส่วนเหลือใช้ของต้นกระวาน แยกเป็นแกนในของใบสีขาว และเปลือกสีแดงของกาบใบ ส่วนแกนในนำมาใช้รูปแบบทากันยุง ส่วนกาบสีแดงทำ สเปย์ไล่ยุง การสกัด ใช้สารในตำรับเป็นสารสกัด (Green extraction)

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้ที่ได้ ได้ยาเตรียมค่อนข้างคงตัว และสอบถามจากผู้ใช้ จาหแหล่งที่ให้ใบกระวานมา (เขาวัง) ใช้ได้ผลดี แนวทางแก้ไข ปรับปรุงการเตรียมให้มีมาตรฐานมากขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  กำลังทำยาเตรียมใหม่ เพื่อนำไปทดสอบฤทธิ์การกันยุง หรือไล่ยุง ต่อไป ก่อนนำความรู้ไปถ่ายทอดให้ชุมชนทีเขาวัง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th