หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ถนอมจิต  สุภาวิตา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   08 ธ.ค. 3103    ถึงวันที่   09 ธ.ค. 3103
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่   จังหวัด  กระบี่
  เรื่อง/หลักสูตร    ร่วมสังเกตการณ์แลบูรณาการข้อมูลการวิจัยร่วมกัน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 ก.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  เนื้อหาการเขียน Case reportเไื่อการตีพิมพ์ และการทำ Case reportสู่การวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ รวมทั้งลักษะการวิจัยแพทญ์แผนไทยกับการวิจัย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำมาสู่การเขียนงานวิจัยให้เป็นระบบ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การเขียนงานเพื่อนำไปสู่การขอทุนวิจัยได้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th