หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ถนอมจิต  สุภาวิตา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   21 ต.ค. 2560    ถึงวันที่   21 ต.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานสาธารณสุชจังหวัดกระบี่   จังหวัด  กระบี่
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนางานวิจัยสมุนไพรในจังหวัดกระบี่
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 ก.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  เป็นการเชิญเพื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และแนวทางการทำวิจัยร่วมกัน และมีการเสนอการใช้ขมิ้นชันในการพื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง โดยใช้ภายนอก และได้เยี่ยมชมการทำยาน้ำตรีผลา และมีแนวทางในการทำวิจัยร่วมกัน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้ตำรับยาตรีผลาชนิดยามหาพิกัด มาส่วน เพื่อหาความคงตัว และสมุนไพรที่ใช้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ได้สมุนไพรมาสำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ในวิชาโครงการทางเภสัชศาสตร์เพื่อหามาตรฐานและความคงตัวของยา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th