หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พัชราวดี  ศรีรักษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   03 ก.ย. 2560    ถึงวันที่   05 ก.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    corrective exercise for musculoskeletal injury
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 ก.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  การบรรยายและฝึกปฏิบัติในการออกกำลังกายเพื่อให้เกิดท่าทาง หรือการทำงานที่ถูกต้อง ป้องกันและรักษาอาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาใช้ในการเรียนการสอน และการให้การรักษาผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำมาใช้ในการพัฒนาการรักษาผู้ป่วย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0466 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th