หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ฉัตรดาว  เสพย์ธรรม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   26 ก.ค. 2559    ถึงวันที่   27 ก.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและวิทยาลัยราชสุดา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 ก.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนักศึกษา กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมลดความเหลื่อมเหล้า เรื่อง เครื่องช่วยเดินแบบมีล้อพร้อมเลเซอร์และที่นั่ง หัวข้อ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ และได้รับรางวัล ดีเด่น เรื่อง เครื่องออกกำลังกายขาในการประกวดหัวข้อเดียวกัน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชากายภาพบำบัดชุมชน 2 ในการประดิษฐ์นวัตกรรมสำหรับผู้พิการในชุมชน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์และพัฒนานวัตกรรมจากหลายๆสถาบันที่เข้าร่วมแข่งจันมาต่อยอดนวัตกรรมที่มีอยู่หรือนำมาคิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาใหม่เพื่อนำไปสู่การแข่งขันในเวที่ต่างๆ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th