หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ยุวดี  วิทยพันธ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   5 ส.ค. 2560    ถึงวันที่   6 ส.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ก้าวสู่สูงวัยพัฒนากายใจ 4.0
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 ก.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  กายฟิต จิตเฟิร์ม ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ โดยควรออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ และฝึกจิต ฝึกสมาธิ ให้กำลังใจ จิตใจเข้มแข็ง รองรับกับความเสื่อมของร่างกาย จิตใจ และสังคม ที่จะร้างลา ลดน้อย ถอยลงไปตามกาลเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อก้าวสู่วัยสูงอายุ ยิ่งจะมีความเร็วของการเสื่อมมากขึ้นไปกว่าช่วงเวลา ช่วงวัยอื่น ๆ ที่ผ่านมา ที่ก็มีความเสื่อมแต่ไม่เร็วมากนัก เมื่อฮอร์โมนเปลี่ยนแปลง ร่างกายและจิตใจก็จะเสื่อมถอยเร็วกว่าปกติ เรื่องหนึ่งที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ คือเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก "ปากคือประตูสู่สุขภาพ" อีกเรื่อง คือ ภาวะโภชนาการ การรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ จะยังสัมพันธ์กับโรคในช่องปากด้วย อาหารที่ดีช่วยให้สุขภาพแข็งแรง ขณะเดียวกันส่งผลต่อโรคในช่องปากด้วย ถ้าป่วยไข้แล้วฟันดีจะเลี่ยงการเจ็บป่วยได้มาก หากเจ็บป่วยแล้ว ไม่มีฟัน ก็จะมีโอกาสรับสารพิษ และการฟื้นไข้ก็จะช้า

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา กายภาพบำบัดชุมชน ในการดูแลตามหลัก Inhomesss เพื่อป้องกันความเสื่อมของร่างกายในวัยสูงอายุ และดูแลภาวะโภชนาการ และการดูแลสุขภาพจิต

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ทำวิจัยตามแนวโน้มการให้ทุนใหม่ล่าสุดของ วช. ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพช่องปากในวัยสุงอายุ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th