หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กำไล  สมรักษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   21 ม.ค. 2560    ถึงวันที่   21 ม.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนโครงการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดทำรางานระบบออนไลน์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 ก.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  โครงการบริการวิชาการบูรณาการงานวิจัย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน และในโรงเรียน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เขียนโครงร่าวการวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0471 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th