หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นิธิตา  ปิยอมรพันธุ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   21 ส.ค. 2560    ถึงวันที่   22 ส.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การฟื้นฟูหัวใจ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 ก.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  - การดูแลรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัดหลังผ่าตัดหัวใจ - หลักการแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพในผู้ป่วยโรคหัวใจ - หลักการทดสอบสมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคหัวใจ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้มาใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา PTH-353

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจหลังการผ่าตัดในด้านกายภาพบำบัด รวมถึงการแนะนำด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th