หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศศิธร  ธนะภพ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   24 ส.ค. 2559    ถึงวันที่   26 ส.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การฝึกอบรมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 ก.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  การเป็นอาจารญนิเทศสหกิจศึกษาประกอบด้วย 1. ปรัชญา แนวคิดของสหกิจศึกษา มาตรฐานและการบริหารจัดการ หลักสูตรสหกิจศึกษา งานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพและการรับรองงาน การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน การติดตามและประสานงานระหว่างออกปฏิบัติงานของนักศึกษา การสรา้งความร่วมมือกับสถานประกอบการ การนิเทศงานและการสอนงาน การแก้ไขปัญหาอละการให้คำปรึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมหลังฝึกสหกิจศึกษา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาใช้ในการวางแผนและดำเนินงานวิชาสหกิจศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาระบบและวิธีการปฏิบัติสหกิจศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถต่อยอดงานวิจัยและบริการวิชาการของอาจารย์ในหลักสูตร

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th