หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศศิธร  ธนะภพ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   04 ส.ค. 2559    ถึงวันที่   05 ส.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มสธ.   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    การจัดทำคู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน THAI MOOC
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 ก.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  การจัดทำสื่อออนไลน์เพื ่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการจัดการอาชีวอนามัยแก่ผู้สูงอายุในชุมชน ผ่านระบบการจัดทำการเรียนออนไลน์ระบบ THAI MOOCเพื่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญร่วมให้ข้อเสนอแนะในการวางแผนโครงร่าง เนื้อหา และการจัดทำ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาใช้ในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการอาชีวอนามัยในแรงงานนนอกระบบที่เป็นผู้สูงอายุ โดยจัดทำเป็นคู่มือการดำเนินงานให้แก่บุคลากรสุขภาพระดับปฐมภูมิ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาดำเนินการให้เป็นรูปธรรม เพื่อการแพร่หลายที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th