หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุริยัน  สุขติ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   26 ส.ค. 2560    ถึงวันที่   27 ส.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร Hatyai Training   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    เทคนิคการแต่งตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    31 ส.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  ความหมายของหนังสือและตำรา หนังสือและตำราที่ดี เทคนิคในการเขียน การจัดรูปเล่ม การทำดัชนี การทำเอกสารอ้างอิงด้วย EndNote การขอลิขสิทธิ์ภาพ การส่งพิมพ์ การขอ ISBN มุมมองจาก reader ในการประเมินผลงานหนังสือหรือตำราเพื่อของตำแหน่งทางวิชาการ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ในการวางแผนการเขียนหนังสือหรือตำราเพื่อประกอบการสอนรายวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก โลหิตวิทยาคลินิก และปรสิตวิทยาคลินิก

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การวางแผนเตรียมเอกสารทางวิชาการต่างๆเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการได้อย่างเหมาะสม

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th