หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาลินี  ไชยกูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   21 ส.ค. 2560    ถึงวันที่   22 ส.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลมหาราช   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การฟื้นฟูหัวใจ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    31 ส.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  การฟื้นฟูหัวใจในภาพรวมที่มีการทำงานของสหวิชาชีพ โดยแบ่งการฟื้นฟูหัวใจออกเป็น 3 phase คือ in patient, out patient และ maintain phase ซึ่งในการฟื้นฟูในแต่ละ phase มีการให้ treatment ที่แตกต่างกันออกไป เช่น การออกกำลังกาย ใน phase I จะมีการกำหนดค่าความหนักของการออกกำลังกายที่ไม่เกิน 20-30 bpm จาก heart rate ขณะพักเป็นต้น

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้มาใช้กับการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจซึ่งในขณะนี้โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชมีศูนย์โรคหัวใจและมีแพทย์ทางโรคหัวใจปฏิบัติงานประจำ ทางหลักสูตรกายภาพบำบัดสามารถขอความร่วมมือในการดู case ผู้ป่วยร่วมกับทางโรงพยาบาลได้ นอกจากนั้นสามารถนำความรู้มาใช้ในการสอนในรายวิชา PTH-353 ได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th