หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ถนอมจิต  สุภาวิตา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   22 ก.ค. 2560    ถึงวันที่   23 ก.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/โรงแรมโนโวเทลภูเก็ต อำเภอเมือง   จังหวัด  ภูเก็ต
  เรื่อง/หลักสูตร    Pharmacist 4.0 ขับเคลื่อนเมืองไทยด้วยหัวใจเภสัชกร
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 ส.ค. 2560


  เนื้อหา ?
   มีการบรรยายกลุ่มเกี่ยวกับ Pharmacist 4.0 ขับเคลื่อนเมืองไทยด้วยหัวใจเภสัชกร และบรรยายกลุ่มภสัชกรโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขเรื่อง "Holistic Pharmaceเutical Care by Family Pharmacist Seamless Car for patient safety.

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำมาปรับใช้ในรายวิชาที่มีการลงชุมชน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  บทบาทเภสัชกรชุมชนในการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล สามารถนำไปพัฒนาต่อในการบริการคนไข้ของอาศรมยา วลัยลักษณ์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0469 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th