หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วันทนีย์  โยชน์ชัยสาร   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   21 ส.ค. 2560    ถึงวันที่   22 ส.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การฟื้นฟูหัวใจ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 ส.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  ประกอบด้วย 1 การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจในแต่ละระยะ 2 การ monitor ตัวแปรต่างๆ ทางระบบหัวใจที่เกี่ยวข้องระหว่างการให้การรักษาและประเมิน 3 การออกแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและหัวใจ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถประยุกต์ใช้สำหรับการให้การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ประยุกย์ใช้เพื่อการเรียนการสอนทางคลินิกกายภาพบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและปนะภัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th