หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เนตรชนก  เจียรมาศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   20 ส.ค. 2560    ถึงวันที่   22 ส.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การฟื้นฟูหัวใจ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 ส.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  การดูแลรักษาผู้ัป่วยที่เป็นโรคหัวใจ ประกอบด้วย 3 ระยะด้วยกัน คือ phase 1 การดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลจะเน้นการดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด เช่น ทำ CABG เป็นต้น โดยหลังผ่าตัดจะมุ่งเน้นการฝึกหายใจแบบลึก การฝึกไอ การฝึกเคลื่อนย้ายตัวเองเมื่อมีแผลผ่าตัด ให้ฝึกผู้ก่อนให้เก่งก่อนเพราะระยะนี้จะไม่มีอาการปวดมาเป็นอุปสรรค ส่วนหลังผ่าตัดตั้งแต่วันแรกให้ผู้ป่วยหายใจแบบลึกและไอเพื่อขับเสมหะออก ในphaseนี้จะเน้นการลดอาการแทรกซ้อนและก่อนออกจากรพ.พยาบาลจะต้องให้ผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมที่ระดับ 1-2 METs ก่อน เช่น การเดินทางราบ เป็นต้น 2.Phase2 ออกจากรพ. จะมีการนัดคนไข้ติตามผลเพื่อมาฟื้นฟูหัวใจโดยการให้โปรแกรมการออกกำลังกาย ในระยะนี้จะเน้นการติดตามค่าชีพจรในระหว่างการออกกำลัง การออกกำลังกายที่เน้นจะเป็นแบบแอโรบิก เช่น ให้ผู้ป่วยเดินต่อเนื่องกัน ในะระยะแรกอาจแบ่งเวลาครั้งละ 10 นาที เช้าเย็น แล้วค่อยๆเพิ่มเวลา เมื่อเวลาครบให้เพิ่มความหนักของการออกกำลังกาย เป็นต้น ซึ่งระยะนี้จะให้มาออกกำลังที่รพ.สลับกับที่บ้าน เมื่อเก่งขึ้นแล้วค่อยนัดคนไข้ห่างขึ้น 3.Phase 3 ระยะนี้ผู้ป่วยจะอยู่ที่บ้านเป็นหลัก จะเน้นให้มีการฟื้ฟูให้ผู้ป่วยออกกำลังกายที่บ้านและดูแลผู้ป่วยอย่างหยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 อ คืิอ อารมณ์ดี อาหารดี ออกกำลังกายดี

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้ที่ได้สามารถนำมาใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจได้และยังนำมาประยุกต์ใช้กับตนเองได้อีก ในเรื่องการดูแลอาหาร อารมณ์และการออกกำลังกายที่สมำ่เสมอ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ปัจจุบันการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคหัวใจจะเน้นแบบแอโรบิกแต่ยังมีการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านย้อยอยู่เนื่องจากมีความเสี่ยงน่าจะมีการพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านที่เหมาะสมและปลอดภัยในผู้ป่วยโรคหัวใจ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th