หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปริญญา  ว่องไววณิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   04 ส.ค. 2559    ถึงวันที่   06 ส.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    Water specific therapy Halliwick: Basic level
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 ส.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  เทคนิคและการรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัดในน้ำด้วยเทคนิค HAlliwick 10 points programe ความรู้พื้นฐาน เทคนิคต่างๆทั้ง 10 ขั้นตอน การประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบต่างๆ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้นำไปประยุกต์ในการเรียนการสอนรายวิชา PTH-210 hydrotherapy สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนบรรยายและการเรียนปฏิบัตินำไปประยุกต์ใช้การรักษาให้กับผู้ป่วย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การนำแนวคิดเรื่องการรักษาในน้ำประยุกต์ใช้เพื่อทำการวิจัย และการวางแผนในการอบรบในระดับ intermediate และ Advance levels

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th