หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิราณี  ยงประเดิม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   18 ส.ค. 2560    ถึงวันที่   18 ส.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศศภท   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะกรรมการ ศศภท ครั้งที่ 7/2560
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 ส.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  

สรุปเนื้อหาการประชุม

1. การประชุม Education reform ให้โควต้าสถาบันละ 2 คน และเลขาฯเชิญชวนให้คณบดีทุกสถาบันเข้าร่วม (ดำเนินการลงทะเบียนให้)

2. ข้อมูล ASEAN collaboration ใน google docs ยังสามารถกรอกเพิ่มเติมได้

3. ให้ทุกสถาบัน Update เรื่องข้อมูลจำนวนนักศึกษาใน Google docs ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อส่งสภาเภสัชกรรม

4.คณะกรรมการจัดการระบบยาในภาวะภัยพิบัติ สภาเภสัชกรรมเสนอชื่อเพิ่มมา หลังจากมีคำสั่งเป็นทางการจากสภาฯ แล้วให้เลขานักประชุมหารือเพื่อกำหนดกรอบการทำงาน ประธานเสนอให้รวบรวม Guideline ที่มีอยู่แล้วในประเทศไทย และอ.นุศราพรเสนอประเด็น Capacity building ซึ่งคณะทำงานควรพิจารณาด้วย

5. การประกวดคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา สภาเภสัชขอเวลาพิจารณาแบบประเมิน หากไม่มีอะไรแก้ไข ขอให้คณะทำงานชุดเดิมดำเนินการต่อได้เลย

6. การประชุมวันเภสัชกรโลก 25 กันยายน ให้ทุกสถาบันจัดการถ่ายทอดทาง Youtube และส่งรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมฟังที่สถาบันนั้นๆ ให้ ม.รังสิต เพื่อจะได้เก็บ CPE ต่อไป (แต่รอความชัดเจนก่อนว่าจะต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้าหรือไม่)

7. การสอบ ปี 4/6  ศศภท.จะเสนอไปยังกรรมการการศึกษาฯ ของสภาเภสัชกรรม ให้แต่ละคณะจัดสอบ OSPE เอง รอติดตามความคืบหน้าต่อไป

8. การเลือกประธาน ศศภท. คนใหม่แทน อ.รุ่งเพชร และกรรมการสภาเภสัชแทนคณบดี มอ. ให้รอจนกว่าจะได้ชื่อคณบดีใหม่ของทั้งสองสถาบันก่อน (ภายในกันยายน)   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  -

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th