หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นิชาภา  จันทร์ดี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   03 พ.ค. 2560    ถึงวันที่   05 พ.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    Breathing as a key for function
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 ส.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาเทคนิคที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ทางกายภาพบำบัดที่มีความทันสมัยระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำเอาเทคนิคไปประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th