หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นัยนา  หนูนิล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   2 ส.ค. 2560    ถึงวันที่   4 ส.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Taipei University   จังหวัด  ---------------- เลือกจังหวัด ----------
  เรื่อง/หลักสูตร    The 2nd APNRC 2017 Conference
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    16 ส.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  1. Integration of community care models for long- term care (LTC) policy in Taiwan for 4 majors service of disabled or vulnerable group namely, handicapped LTC, preventive care, joint care for dementia, and holistic community care. The model should develop a continuing care service system that is community oriented, human-centered, household based, and meets cultural sensitivity and life course needs. Thus, the career development of nursing in LTC through the multi-faceted work and models of nursing from local to public and global. 2. Dissemination of Research to Global Policy The Evidenced based medicine is the greater and more direct use of research in clinical practice to improve health outcome. However, this advocates is not always implemented. We should identify some of the barriers to research up take by policy makers and reasons why the relationship between research findings and policy decision is rarely. 3. The Health-related Sustainable Development Goals (SDGs) need to seek possible answers to question such as Appropriate training and deployment of health personnel, increasing diversity of foreign and domestic expenditure, innovative delivery mechanisms and partnerships to ensure no one is left behind, esp. youth and key populations, and the effects of regulatory frameworks regarding health such as testing, treatment, age of consent, etc.

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ในการดำเนินการวิจัยโดยเฉพาะงานวิจัยทางการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ควรคำนึงถึงการดูแลระยะยาวในกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุโดยออกแบบการวิจัยที่พัฒนาองค์ความรูสู่การปฏิบัติที่สอดรับกับความต้องการและความหลากหลายด้านวัฒนธรรม ผลการวิจัยนี้ต้องเป็นข้อมูลพื้นฐานและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถนำไปสู่การพัฒนานโยบายด้านสุขภาพที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริง พยาบาลจะเป็นวิชาชีพที่จะสามารถค้นหาคำตอบของการคงไว้ซึ่งสุขภาวะของผู้รับบริการ กลไกสู่เป้าหมายโดยงานวิจัยเชิงพื้นที่ ที่ต้องเน้นการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านสุขภาพ การส่งเสริมเครือข่ายการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนานวัตกรรมที่หลากหลายร่วมกับผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่เน้นการนำหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการดำเนินการวิจัยและ ประสานช่องว่าระหว่างการวิจัยและนโยบายด้านสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติ ยังประโยชน์ต่อผู้รับบริการ และเป็นการพัฒนาความรู้ของวิชาชีพการพยาบาลให้เป็นที่ประจักษ์ในฐานะผู้นำด้านการวิจัยและผู้นำในการจัดการด้านสุขภาพ ในสังคมผู้สูงอายุต่อไปในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0464 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th