หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาลินี  ไชยกูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   26 ก.ค. 2560    ถึงวันที่   28 ก.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าทางกายภาพบำบัด
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 ส.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  เนื้อหาประกอบด้วย 1. วงจรไฟฟ้ารูปแบบต่างๆที่ ใช้ในการกระตุ้นไฟฟ้า 2. สรีรวิทยาเมื่อเกิดการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า 3. การใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อที่มีและไม่มีเส้นประสาทมาเลี่ยง 4. การใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อการลดปวด ซึ่งในการอบรมจะมีช่วงปฏิบัติการเพื่อให้ได้ฝึกการใช้กระแสไฟฟ้าในรูปแบบต่างในกรณีศึกษาที่หลากหลาย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ทั้งจากภาคทฤษฎีและปฏิบัติมาเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีเส้นประสาทได้รับความเสียหายหรือผู้ที่มีอาการปวดทางคลินิค

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0475 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th