หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   09 ส.ค. 2559    ถึงวันที่   09 ส.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รร.ศรียาภัย    จังหวัด  ชุมพร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 ส.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  รร.ศรียาภัย จ.ชุมพร เป็น 1 ใน 100 รร.เป้าหมายของมหาวิทยาลัย จึงจำเป็นยิ่งจะต้องให้ข้อมูลแก่ นร. เพื่อให้ได้มาซึ่ง นศ.คุณภาพ โดยได้แนะนำเกณฑ์การรับทั้งของกายภาพและเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมีนโยบายรับเพี่ยง 4 รอบ จากทั้งหมด 5 รอบที่ประกาศโดย ทปอ. แต่นโยบายอธิการเพิ่มเติม ต้องการรับให้ได้เต็มจำนวนในรอบที่ 1 คือรอบที่ใช้ portfolio เท่านั้น และมีนโยบายเพิ่มเติมคือให้โควต้า 1 โรงเรียนมาตรฐาน 1 คน ที่มี GPAX 3.5 , GPA ;วิทย์ คณิต อังกฤษ 3.0 และเป็น 10% แรกของลำดับชั้น ทั้งนี้ศบศ. ดำเนินการประกาศรับรับสมัครโควต้านี้ในเดือน สิงหาคม และกันยายน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้จำนวน นศ.ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th