หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรรถวดี  แซ่หยุ่น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   26 ก.ค. 2560    ถึงวันที่   27 ก.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ส.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  - ข้อกำหนดด้านบริหารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 - ข้อกำหนดด้านเทคนิคตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับมาตรฐานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th