หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ประภัสสร  คลังสิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   0 25 559    ถึงวันที่   0 25 560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ.บำรุงราษฎร์ และ รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การศึกษาดูงานเพื่อออกแบบแผนกกายภาพบำบัด รพ.ศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ส.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  เนื่องด้วยสาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับได้ทั้งด้านการเรียนการสอนและการให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยให้ได้รับบริการทางกายภาพบำบัดอย่างหลากหลายและทั่วถึง ทั้งนี้ตามนโยบายการจัดตั้งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศและเป็นโรงพยาบาลชั้นนำระดับประเทศ ทางสาขาวิชากายภาพบำบัดได้ตอบรับนโยบายของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงแผนกกายภาพบำบัดที่กำลังอยู่ในช่วงการจัดตั้งและออกแบบแปลนแผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ จึงควรจัดตั้งให้เป็นแผนกกายภาพบำบัดที่ได้รับมาตรฐานและมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแผนกกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เป็นต้นแบบการให้บริการทางกายภาพบำบัดของประเทศ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. การพัฒนาแผนกกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ให้เทียบเท่ากับแผนกกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลชั้นนำระดับประเทศ 2. จัดทำแปลนและการออกแบบแผนกกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. การพัฒนาแผนกกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ให้เทียบเท่ากับแผนกกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลชั้นนำระดับประเทศ 2. จัดทำแปลนและการออกแบบแผนกกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th