หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ฉวีวรรณ  คล่องศิริเวช   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   04 ส.ค. 2560    ถึงวันที่   04 ส.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมชี้แจงเรื่องการจัดทำข้อมูลเพื่อกำหนดมาตราฐานสมุนไพร
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ส.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  ทำความเข้าใจเรื่องเนื้อหาในการจัดทำมาตราฐานสมุนไพรเพื่อเป็นข้อมูลใน THP

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เนื้อหาด้านการทำมาตราฐานสมุนไพร สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาเภสัชเวทและโครงการพิเศษทางเภสัชกรรม

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำมาเป็นแนวทางในการดำเนินการและการปรับเนื้อหาในการเรียนวิชาเภสัชเวทและโครงการพิเศษทางเภสัชกรรมให้ตรงตามมาตารฐานที่กรมวิทยาศาสตร์กำหนด

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th