หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จำนงค์  ธนะภพ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน           เมื่อวันที่   17 547    ถึงวันที่   17 549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    จป.วิชาชีพ ในยุค Thailand 4.0
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 ส.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  1) บรรยาย พรบ.โรคจาการประกอบอาชีพและโรคสิ่งแวดล้อม 2) การอภิปรายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ จป.วิชาชีพ ในยุค Thailand 4.0 3) แนวทางการจัดตั้งสภาวิชาชีพ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ใช้ในการเรียนการสอนหลักสูตร วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ใช้ในการเรียนการสอนหลักสูตร วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) โดยเฉพาะการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th