หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   05 ส.ค. 2560    ถึงวันที่   05 ส.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะอนุกรรมการการศึกษาและพัฒนาวิชาการ วาระ 2560-2563 ครั้งที่ 1
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 ส.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการคณบดี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนคณบดี เป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์และได้รับมติเห็นชอบแต่งตั้งเป็น อุปนายก คนที่ 2 และคณะอนุกรรมการการศึกษาและพัฒนาวิชาการ วาระ 2560-2563 เพื่อทำหน้าที่ พัฒนาและปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินหลักสูตรและรับรองสถาบัน เสนอแนะ ให้ความเห็นต่อสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการประกอบวิชาชีพและนโยบายของชาติ รวามทั้งหลักสุตรเฉพาะทาง อนุบัตร และการฝึกอบรม การรับรองสถาบัน การพัฒนาวิชาการและการวิจัย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การวางยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน วิชาการ การวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และนโยบายของประเทศ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำมาใช้ในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน วิชาการ การวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และนโยบายของประเทศ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th