หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กำไล  สมรักษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   04 ส.ค. 2560    ถึงวันที่   04 ส.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การถอดบทเรียนตำบลจัดการสุขภาพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 ส.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดกระบี่

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เรียนรู้การจัดการสุขภาพในระดับตำบล นำรูปแบบที่ดีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนางานเป็นการวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th