หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เกียรติกำจร  กุศล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   1 ส.ค. 2539    ถึงวันที่   2 ส.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ความท้าทายที่ไม่หยุดยั้งในการดูแลเด็ก
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 ส.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  - สถานการณ์ปัญหาและนโยบายสุขภาพเด็ก/ วัคซีนในเด็ก - แนวทางในการส่งเสริมพัฒนาเด็กป่วย -การพัฒนาตนเองตามแนวคิดซาเทียร์ -นวัตกรรมการดูแลเด็ก -สื่อและเทคโนโลยีที่มีผลต่อพัฒนาการเด็ก - การส่งเสริมทักษะการคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิต - การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาทางเดินหายใจ การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  - นำมาใช้สอนนักศึกษาพยาบาลได้ทั้งในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยเฉพาะประเด็นการส่งเสริมการคิด การส่งเสริมพัฒนาการ กาจัดการกับรแก้ปัญหาในเด็กที่เจ็บป่วยเรื้อรัง โรคที่เกิดจากการได้รับวัคซีนไม่ตรงตามแผน การดูแลเด็กเรื้อรังที่บ้าน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - พัฒนาเกี่ยวกับการใช้แนวคิด EF ในการกระตุ้นเด็กที่มีปัญหาการเรียนในเด็กประถมศึกษา - การออกแบบนวัตกรรมในเด็กป่วยขณะยู่ที่ รพ. / ที่บ้าน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0485 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th