หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เกียรติกำจร  กุศล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   1 ส.ค. 2539    ถึงวันที่   2 ส.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ที่ประชุมคณบดีสถาบันการศึกษาพยาบาล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาล เพื่อผลิตพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 ส.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  อุดมศึกษากับนโยบายประเทศไทย 4.0 การจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่เวทีโลก หลักสูตรและการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการและความยั่งยืนของประเทศไทย 4.0 การประกันคุณภาพ การพัฒนา มคอ. 1 สาขาพยาบาลศาสตร์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  - ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบัณฑิตให้ตอบสนองความต้องการของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 - การปรับรูปแบบการสอนและการมอบหมายงานให้เน้นศักยภาพของผู้เรียนตามแนวทางของการพัฒนาประเทศ - การพัฒนานวัตกรรมจากการคิดริเริ่มในขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - การปรับรูปแบบการสอนให้มีความหลากหลาย และมีการประเมินผลเน้นเชิงทักษะการคิด การวิเคราะห์และการนำไปใช้ให้มากขึ้น - การส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะในการคิดนวัตกรรม

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th