หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิรพัฒน์  นาวารัตน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   26 ก.ค. 2560    ถึงวันที่   28 ก.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าทางกายภาพบำบัด
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 ส.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  เนื้อหาประกอบด้วย - Basic of electrical stimulation - Effect of electrical stimulation - Electrical stimulation for pain modulation - Electrical stimulation for innervated and denervated muscle - Electrical stimulation for the delivery of medications - Electrical stimulation for tissue healing

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการสอนรายวิชา PTP-203 เครื่องมือทางกายภาพบำบัด ในหัวข้อ การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดต่างๆ รวมถึงนำความรู้มาประยุกต์ในการรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความรู้ที่ได้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างงานวิจัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าในชนิดรูปแบบต่างๆ ที่มีประสิทธิผลมากที่สุดในกลุ่มผู้ป่วยต่างๆ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th