หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรรณิศา  คุ้มบ้าน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   19 ก.ค. 2560    ถึงวันที่   20 ก.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยะรรมศาสตร์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Paediatric Physical Thaerapy in 21st century
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 ส.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  การใช้ ICF-CY model มาใช้ในผู้ป่วยเด็กสมองพิการ โดยมี 1. Health/Condition 2. Body and structure 3. Activity 4. Participation 5. Contextual factors - Personal - Environment ซึ่งในการรักษาผู้ป่วยเด็กนั้น Model นี้ เปรียบเสมือน Guideline ในการตรวจประเมิน ว่าควรมองหรือสนใจในเรื่องใดบ้าง แต่ทั้งนี้ ควรเน้นกระตุ้นพัฒนาการให้สมวัย ดังนั้น การใช้ ICF-CY นี้นั้นแต่ละช่วงอายุจะไม่เหมือนกัน และที่สำคัญควรมองในเรื่องของ Participation เพราะเด็กๆเป็นวัยที่จะต้องมีการเล่นหรืออยู่ร่วมกับเพื่อนๆได้ ไม่ได้แค่มองในเรื่อง Impairment อย่างเดียว

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาประยุกต์ใช้ในการสอนรายวิชา PTH-446 และในการรักษาผู้ป่วยเด็กในคลินิก โดยนำมาสอนนักศึกษาเพื่อให้เน้นในเรื่องของ Participation มากขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำมาประยุกต์ใช้ในการสอนรายวิชา PTH-446 และในการรักษาผู้ป่วยเด็กในคลินิก

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th