หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาลินี  ไชยกูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   05 ก.ค. 2560    ถึงวันที่   06 ก.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมกรรมการสภาสถบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    31 ก.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  ร่วมปรึกษาหารือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกายภาพบำบัดในรูปแบบ tDPT และ DPT โดยได้มีการแสดงความคิดเห็นถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในแบบดังกล่าว แต่ยังไม่มีข้อสรุปจากที่ประชุม และมีข้อเสนอแนะให้มีการจัดระดมความคิดเห็นเพื่อศึกษาข้อดีข้อเสียจากหลายๆฝ่าย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เนื่องจากเป็นเพียงการเริ่มต้นในการพิจารณาถึงความจำเป็น จึงยังไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ แต่เป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าว

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th